Zásady ochrany osobních údajů

Společnost ČSAD Hodonín a.s., IČ: 60747536, se sídlem Brněnská 3883/48, 695 01 Hodonín, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Brně, oddíl B, vložka 4335, jakožto zpracovatel a správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů touto společností, včetně rozsahu práv subjektů údajů, souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů společností ČSAD Hodonín a.s.

Společnost ČSAD Hodonín a.s. zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s Nařízením Evropského parlamentu a Rady 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně jednotlivců v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (GDPR).

Účel zpracování OÚ

Vaše osobní údaje zpracováváme v nezbytném rozsahu, a to vždy výhradně pro srozumitelně stanovený účel, stanovenými prostředky, stanoveným způsobem, a pouze po dobu, která je nezbytná vzhledem k účelu jejich zpracování. Vaše osobní údaje zpracováváme za tím účelem, abychom Vám mohli poskytovat/poskytnout své produkty či služby. Typicky jde o identifikaci Vaší osoby.

Povinnost zpracovávat Vaše osobní údaje nám stanoví řada právních předpisů. Vaše osobní údaje jsme oprávněni ze zákona zpracovávat bez Vašeho souhlasu pro dodržení právních povinností ČSAD Hodonín a.s., zejména v případech:

  • uzavření nebo plnění smlouvy s Vámi
  • plnění oznamovací povinnosti vůči orgánům veřejné moci
  • plnění povinností týkajících se výkonu rozhodnutí
  • ochrany práv a právem chráněných zájmů ČSAD Hodonín a.s. a třetích osob
  • řešení veškeré sporné agendy, zejména pro účely vedení soudních či jiných sporů.

Pro uzavření a plnění přepravní, zasílatelské, kupní a řady dalších smluv, včetně jiných závazků plynoucích z ujednání mezi námi a ze zákonných povinností je poskytnutí požadovaných údajů nezbytné a dobrovolné, jinak by nemohly být uzavřeny a plněny. V tomto případě budou Vaše údaje zpracovány zákonným způsobem.

V ostatních případech zpracováváme Vaše osobní údaje výhradně s Vaším souhlasem. Je pouze na Vašem svobodném rozhodnutí, zda svůj souhlas v rozsahu navrženém ČSAD Hodonín a.s., poskytnete, omezíte jej, nebo neposkytnete.

ČSAD Hodonín a.s. zpracovává pouze osobní údaje, které získal v souladu s platnými právními předpisy, přičemž tyto osobní údaje shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem a po dobu nezbytnou k naplnění tohoto účelu.

ČSAD Hodonín a.s. dodržuje technická a organizační opatření, aby byla zajištěna úroveň zabezpečení, odpovídající všem možným rizikům s tím, že veškeré osoby, které přicházejí do styku s osobními údaji, mají povinnost dodržovat mlčenlivost o informacích získaných v souvislosti se zpracováním těchto údajů.

Zpracováváme pouze takové údaje, abychom mohli poskytovat profesionální služby a naplnění smluvních závazků, abychom dodržovali naše zákonné povinnosti a abychom chránili své oprávněné zájmy.

Zpracováváme Vaše identifikační a kontaktní údaje při zajišťování služeb, které využíváte, a další údaje tak, aby okruh těchto údajů byl přiměřený, relevantní a omezený na nezbytný rozsah.

Osobní údaje

Osobními údaji jsou identifikační údaje především jméno, příjmení, datum narození, adresa místa trvalého pobytu, typ, číslo a platnost průkazu totožnosti, pas, řidičský průkaz, fotografie, místo narození, e-mail, telefonní číslo, číslo bankovního účtu, příp. další poskytnuté údaje.

Dále ČSAD Hodonín a.s. v prostorách, kde jsou Vám poskytovány služby, tyto prostory monitoruje. Kamerové záznamy jsou pořizovány výhradně pro účely dodržování právních povinností, uzavření a plnění smlouvy na ochranu práv a právem chráněných zájmů ČSAD Hodonín a.s., Vás, případně třetích osob. Účelem zpracování osobních údajů prostřednictvím kamerového systému je ochrana majetku Správce, zaměstnanců a dalších pohybujících se osob v objektech, zajištění bezpečí na pracovištích, ochrana zdraví a života zaměstnanců a jiných cizích osob v objektech Správce. Pokud nejsou záznamy posouzeny jako potřebné pro účely trestního, správního či jiného obdobného řízení, ČSAD Hodonín a.s. je bez zbytečného odkladu zlikviduje.

O umístění kamerových systémů jsou subjekty údajů vždy informovány informačními cedulemi a piktogramy při vstupu do takového prostoru. Záznamy z kamerových systémů jsou archivovány po nezbytně nutnou dobu a mimo uvedený účel nejsou dále nijak zpracovávány.

Vaše osobní údaje zásadně zpracováváme v rámci ČSAD Hodonín a.s. a po dobu nezbytně nutnou. Údaje předáváme mimo ČSAD Hodonín a.s. pouze pokud to stanovuje zákonný předpis, vyplývá to z uzavřeného smluvního vztahu nebo nám to dovolíte formou souhlasu.

Ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním Vašich osobních údajů je Vám k dispozici naše kontaktní osoba pro účely ochrany osobních údajů na telefonu +420 518 304 434, email: Tato e-mailová adresa je chráněna před spamboty. Pro její zobrazení musíte mít povolen Javascript..